Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Hodnocení udržitelnosti bydlení

Únosná hranice nákladů na bydlení pro domácnost je 40 % z příjmů, což dle Eurostatu v roce 2016 v ČR nesplňovalo 9,5 % obyvatel. Na Slovensku a v Polsku to bylo například pouze 7,7 % obyvatel, v Rakousku 7,2 % a v sousedním Německu 15,8 % obyvatel. Podobné statistiky poukazují na to, že bydlení je největší investicí v životě mnoha lidí. Nejen proto by se měl každý z nás adekvátně zaměřit na správný výběr bydlení.

Při výběru či návrhu bydlení se můžeme řídit různými atributy. Mezi takové parametry patří například cena nemovitosti, energetická efektivnost budovy, velikost bytové jednotky, dopravní dostupnost, hustota zalidnění dané lokality, vzdálenost bytu od místa práce, vzdálenost služeb od bytu, vzdálenost zeleně od bytu, náklady na opravy a údržbu budovy, komfort a zdraví vnitřního prostředí či spotřeba energií a vody na uživatele. Na první pohled je patrné, že atributy pro výběr bydlení jsou velmi odlišné a mezi sebou nesnadno porovnatelné.

Udrzitelný rozvoj bydlení

Nejběžnější metodou porovnávání je monetarizace těchto atributů a následný výběr investičně nejlepší variatny (nejlevnější varianta nebo varianta s největší návratností). Takový jednoúčelový přístup může snadno vést ke špatným rozhodnutím, které v dlouhodobém horizontu škodí uživatelům bydlení i místní komunitě. Za účelem zlepšení porovnatelnosti se již od 90. let 20. století vyvíjejí nástroje normalizující hodnoty různých indikátorů. Podobné nástroje na hodnocení tzv. "zelenosti" budov typu BREEAM, LEED, DGNB nebo SBToolCZ se v ČR používají od roku 2011 pro hodnocení zejména kancelářských budov. Stavby pro bydlení nejsou z investičního hlediska pro společnosti vyvíjející takové nástroje příliš zajímavé, a proto leží zodpovědnost na nás, na lidech, co v nich žijí.

Udržitelné bydlení

Koncept udržitelného bydlení - to je výběr takových řešení, které jsou výhodné pro celé sídelní prostředí v dlouhodobém horizontu, a ne pouze pro sobecky smýšlející jednotlivce, kterých se rozhodnutí bezprostředně týká tady a teď.

Většina české společnosti stále upřednostňuje zdánlivě nejvýhodnější individuální řešení a přehlíží nedozírný potenciál efektivity v komplexních systémových řešeních. Pro bydlení je takovým systémovým řešením koncept udržitelného bydlení, neboli výběr takových řešení, které jsou výhodné pro celé sídelní prostředí v dlouhodobém horizontu, a ne pouze pro sobecky smýšlející jednotlivce, kterých se rozhodnutí bezprostředně týká tady a teď.

Bydlení je z pohledu konceptu udržitelného rozvoje mnohem více než pouhá stavba pro bydlení určená rozhodnutím stavebního úřad. Představme si spíše multifunkční prostředí, kde spíme, odpočíváme, léčíme nemoci, vzděláváme se, vychováváme své děti, vaříme nebo schraňujeme majetek. Základním kamenem takového prostředí je bezesporu bytová jednotka. Vlastní byt je potom vždy zasazen do specifického kontextu okolních budov, ulic, veřejných prostorů, zeleně, infrastruktury, služeb, zkrátka okolí. Další neoddělitelnou složkou bydlení jsou obyvatelé domů, sousedé, místní zaměstnanci, ale i návštěvníci a další lidé, kteří společně tvoří místní komunitu. Systém udržitelného bydlení je tedy tvořen bytem, lokalitou a komunitou. Všechny tyto složky bychom měli zvažovat při každé investici do bydlení.

Priority udržitelného bydlení

Dvěmi prioritami udržitelného bydlení jsou a) vzdělání uživatelů bydlení a b) poskytnutíadekvátních udržitelnost hodnotících nástrojů. Kombinace uvedených priorit umožní uživatelům rozpoznat správná rozhodnutí při tvorbě kvalitního, účelného bydlení, které je základem pro dlouhodobě udržitelné sídelní prostředí. Vzdělání obyvatel v oblasti udržitelnosti sídel je v kolébce, avšak v ČR již působí několik iniciativ a spolků. Co se týče hodnotících nástrojů, v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy autor článku aktuálně vede výzkum, který by mohl k problematice výrazně přispět a zároveň poskytnout metodu pro hodnocení udržitelnosti bydlení v kontextu České republiky. Vedlejším výstupem výzkumu je kalkulačka hodnotící udržitelnost bydlení v ČR.

Autor: Jakub Adamec, doktorand, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Kontakt: jakub.adamec(a)outlook.cz